Νέοι διορισμοί στην βουλή και στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά

Posted: 19 Μαΐου, 2010 in ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ !!!!

ΦΕΚ ΥΟΔΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 171/12-05-2010

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(1)
Με την 6571/4520/11−5−2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται, από 1−4−2010, στο Γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στη Βουλή, μετά την…

κατά νόμο πρότασή του,
σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλ−
λήλου, επεξεργασίας κειμένου, που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1Ζ΄ του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/10−4−97), όπως ισχύει, ο
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος του Παναγιώτη, με Α΄ βαθμό
και 8° Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της
Βουλής της ΔΕ μισθολογικής κατηγορίας (Μ.Κ. 18−1) του
Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/Α/03), όπως ισχύει.
(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών
της Βουλής: 6573/4522/11−5−2010).
Με την 6565/4514/11−5−2010 απόφαση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται, από 26−4−2010, στο
Γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στη Βουλή, μετά την κατά νόμο πρότασή του, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1Ζ΄ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ
51/Α/10−4−97), όπως ισχύει, ο Φίλιππος Φόρτωμας του Αριστοτέλη, με Α΄ βαθμό και 11° Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής της ΠΕ μισθολογικής κατηγορίας (Μ.Κ. 18−1) του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/ Α/03), όπως ισχύει.
(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών
της Βουλής: 6567/4516/11−5−2010).
Με την 6568/4517/11−5−2010 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων διορίζεται, στο Γραφείο του Προέδρου της δεύτερης κατά σειρά δυνάμεως Κ.Ο. της «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», Αντώνη Σαμαρά, στη Βουλή, μετά την κατά νόμο πρότασή του, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1ΣΤ εδαφ. β’ περ. ββ’, του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/97), όπως
ισχύει, ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης του Μιχαήλ, με Α΄ βαθμό και 11° Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους
της Βουλής της ΠΕ μισθολογικής κατηγορίας (Μ.Κ. 18−1),
του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει.
(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών
της Βουλής: 6570/4519/11−5−2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.